Kviečiame susipažinti su Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijos projektu

Kviečiame susipažinti su Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijos projektu

Dalintis
Categories: Kvietimai

Author

admin

Share

Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija“ parengė Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 strategijos projektą (toliau – Strategija).

  • Druskininkų miesto vietos plėtros strategija orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, darbinių įgūdžių ugdymą ir socialinio verslo skatinimą bei jaunų verslų kūrimąsi.

  • Strategija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais programiniais dokumentais bei taisyklėmis.

  • Atlikus Druskininkų miesto teritorijos SSGG analizę, remiantis nevyriausybinio sektoriaus, vietos valdžios, vietos verslo atstovų išsakytais pasiūlymais, pateiktomis projektinėmis idėjomis ir vykdytų apklausų rezultatais, buvo suplanuotas Strategijos veiksmų planas.

  • Strategijos vertė 1 382 338,98 Eur. ES ir Valstybės biudžeto prašoma paramos suma 1 142 771,69 Eur (iš jų prašoma projektams finansuoti  952 309,74 Eur – sudaro 79,9 proc.). Savivaldybės prašoma prisidėti prie Strategijos projektų finansavimo – 239 567,28 (20,1 proc.)

Strategijos tikslas – skatinti Druskininkų miesto gyventojų aktyvią įntegraciją įdarbo rinką ir jų įtrauktį į bendruomenę.

Strategijos veiksmų planas:

  • 1.UŽDAVINYS: Sustiprinti gyventojų žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingai įsitvirtinti šiuolaikinėje darbo rinkoje

  • 1.1. Veiksmas: Šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir verslumo gebėjimų ugdymas, organizuojant neformalaus ugdymo veiklas bei savanorystės praktikas (planuojama lėšų suma veiksmui 176 772,01 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 3)

  • 1.2. Veiksmas: Paramos teikimas jauno verslo kūrimui ir plėtrai  (planuojama lėšų suma veiksmui 294 619,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 2)

  • 2.UŽDAVINYS. Užtikrinti socialiai pažeidžiamų, socialinėje rizikoje ir (arba) atskirtyje esančių gyventojų, įtrauktį ir integraciją bendruomenėje

  • 2.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų viešųjų paslaugų spektro didinimas ir prieinamumo gerinimas, remiant socialinio verslo kūrimą ir plėtrą (planuojama lėšų suma veiksmui 254 444,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 1)

  • 2.2. Veiksmas: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir (arba) atskirtį patiriančių asmenų įgalinimas kuriant bei plėtojant jų poreikius atitinkančias socialines ir kitas viešąsias paslaugas (planuojama lėšų suma veiksmui 466 042,02 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 12)

Our amazing team is always hard at work

Strategijos galutinis dokumentas bus tvirtinamas Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija” visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks lapkričio 30 d. Su Strategijos projektu galite susipažinti čia.

Jei turite pastabų ir/ar pasiūlymų, kviečiame juos parašyti el. paštu druskmiestovvg@gmail.com iki lapkričio 28 d.

Už informacijos turinį atsako Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija“. Informacijos strategijų rengimo ir kitais klausimais galite rasti www.miestobendruomene.lt

Strategijos parengimas finansuojamas įgyvendinant ES ir Valstybės bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Druskininkų miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas”, kurį įgyvendina Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija”. Finansavimą Strategijos parengimui skyrė Druskininkų savivaldybė.

Leave A Comment