Visuotiniame narių susirinkime patvirtinta Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Visuotiniame narių susirinkime patvirtinta Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Dalintis
Categories: Susitikimai

Author

admin

Share

Lapkričio 30 d. vykusiame Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“ visuotiniame narių susirinkime patvirtinta Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 strategija (toliau – Strategija).

  • Vadovė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė išsamiai pristatė Strategijos rengimo eigą, atliktą situacijos analizę, gautas projektines idėjas, kryptis į kurias planuojamas investuoti. ES ir  Valstybės biudžeto prašoma finansuoti suma projektams 952 303,76 Eur Eur (79,9 proc.), Savivaldybė prie Strategijos projektų finansavimo prisidės 239 566,09 Eur (20,1 proc.)

  • Strategijos tikslas – skatinti Druskininkų miesto gyventojų aktyvią įntegraciją įdarbo rinką ir jų įtrauktį į bendruomenę. Druskininkų miesto vietos plėtros strategija orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, darbinių įgūdžių ugdymą ir socialinio verslo skatinimą bei jaunų verslų kūrimąsi. 

Strategijos veiksmų planas:
  • 1.UŽDAVINYS: Sustiprinti gyventojų žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingai įsitvirtinti šiuolaikinėje darbo rinkoje

  • 1.1. Veiksmas: Šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir verslumo gebėjimų ugdymas, organizuojant neformalaus ugdymo veiklas bei savanorystės praktikas (planuojama lėšų suma veiksmui 176 772,01 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 3)

  • 1.2. Veiksmas: Paramos teikimas jauno verslo kūrimui ir plėtrai  (planuojama lėšų suma veiksmui 294 619,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 2)

  • 2.UŽDAVINYS. Užtikrinti socialiai pažeidžiamų, socialinėje rizikoje ir (arba) atskirtyje esančių gyventojų, įtrauktį ir integraciją bendruomenėje

  • 2.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų viešųjų paslaugų spektro didinimas ir prieinamumo gerinimas, remiant socialinio verslo kūrimą ir plėtrą (planuojama lėšų suma veiksmui 254 444,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 1)

  • 2.2. Veiksmas: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir (arba) atskirtį patiriančių asmenų įgalinimas kuriant bei plėtojant jų poreikius atitinkančias socialines ir kitas viešąsias paslaugas (planuojama lėšų suma veiksmui 466 042,02 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 12)

  • Posėdis vyko Veisiejų g. 17 pastate, kur po vienu stogu draugiškai veikia 9 nevyriausybinės organizacijos ir 3 biudžetinės įstaigos.

  • Posėdžio dalyviai lankėsi Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų Viltis”, Druskininkų „Bočių”, Druskininkų šeimos paramos centro, Druskininkų neįgaliųjų draugijos patalpose. Organizacijų atstovai pristatė teikiamas paslaugas, organizuojamas veiklas. Domėtasi Druskininkų sav. socialinių paslaugų centras, Viešosios bibliotekos padalinio veiklomis.

Visą informacijos strategijų rengimo ir kitais klausimais galite rasti www.miestobendruomene.lt

Strategijos parengimas finansuotas įgyvendinant ES ir Valstybės bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Druskininkų miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas”, kurį įgyvendina Miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija”. Finansavimą Strategijos parengimui skyrė Druskininkų savivaldybė.

Leave A Comment